Übung 9

Beantworten sie die Fragen verneinend und Fügen sie eine Ergänzende Antwort mit Hilfe von „が (ga)“ hinzu:

Beispiel: 今日町で買い物をしますか。
kyō machi de kaimono o shimasu ka.
→ いいえ、今日はしませんが、明日します。
 iie, kyō wa shimasen ga, ashita shimasu.


 1. 今日CDを聞きますか。
  kyō cd o kikimasu ka.

 2. 今日パンを食べましたか。
  kyō pan o tabemashita ka.

 3. 昨日家へ帰りましたか。
  kinō uchi e kaerimashita ka.

 4. 山田さんは昨日ワインを飲みましたか。
  yamadasan wa kinō wain o nomimashita ka.

 5. 昨日窓を閉めましたか。
  kinō mado wo shimemashita ka.

 6. おととい空港で仕事をしましたか。
  ototoi kuukō de shigoto o shimashita ka.

 7. 昨日家で手紙を書きましたか。
  kinō uchi de tegami o kakimashita ka.

 8. 先生は昨日漢字を教えましたか。
  sensei wa kinō kanji o oshiemashita ka.

 9. あさって図書館で友達は本を読みますか。
  asatte toshokan de tomodachi wa hon o yomimasu ka.

 10. おととい家でテレビを見ましたか。
  ototoi uchi de terebi o mimashita ka.Lösungsvoschlag:

 1. いいえ、今日は聞きませんが、明日聞きます。
 2. いいえ、今日は食べませんでしたが、昨日食べました。
 3. いいえ、昨日は帰りませんでしたが、今日帰りました。
 4. いいえ、昨日は飲みませんでしたが、一昨日飲みました。
 5. いいえ、昨日は閉めませんでしたが、今日閉めました。
 6. いいえ、一昨日はしませんでしたが、今日しました。
 7. いいえ、昨日は書きませんでしたが、一昨日書きました。
 8. いいえ、昨日は教えませんでしたが、一昨日教えました。
 9. いいえ、明後日は読みませんが、明日読みます。
 10. いいえ、一昨日は見ませんでしたが、昨日見ました。