Lösungsvorschlag zu 2

Lösungsvorschlag: zu Übung 2

1 見ます mimasu
2 食べます tabemasu
3 行きます ikimasu
4 起きます okimasu
5 来ます kimasu
6 飲みます nomimasu
7 閉めます shimemasu
8 します shimasu
9 買います kaimasu
10 帰ります kaerimasu
11 聞きます kikimasu
12 書きます kakimasu
13 読みます yomimasu
14 着ます kimasu
15 開けます akemasu