Übung 9

Geben sie bejahende Antworten auf folgende Fragen:

Beispiel: レストランでワインを飲みましたか。
resutoran de wain o nomimashita ka.
→ はい、飲みました。
  hai, nomimashita.


1. 家へ帰りますか。 → 
uchi e kaerimasu ka.
2. 大学で勉強をしますか。 → 
daigaku de benkyou o shimasu ka.
3. 会社まで行きますか。 → 
kaisha made ikimasu ka.
4. 窓を開けますか。 → 
mado o akemasu ka.
5. デュースブルクから来ましたか。 → 
dyuusuburuku kara kimashita ka.
6. 会社で仕事をしますか。 → 
kaisha de shigoto o shimasu ka.
7. 名前を書きましたか。 → 
namae o kakimashita ka.
8. ドアを閉めましたか。 → 
doa o shimemashita ka.
9. 学食で魚を食べましたか。 → 
gakushoku de sakana o tabemashita ka.
10. デパートで洋服を買いますか。 → 
depaato de youfuku o kaimasu ka.