Übung 11

Bilden Sie sinnvolle Fragesatze und lassen Sie Ihren Nachbarn antworten:

Beispiel: する → 家で何をしますか。
  uchi nani suru   uchi de nani o shimasu ka.
  → テレビを見ます。
    terebi o mimasu.


1. する → 
uchi nani suru
2. 大学 する → 
daigaku nani suru
3. 会社 する(Perfekt) → 
kaisha nani suru
4. デパート する → 
depaato nani suru
5. レストラン する → 
resutoran nani suru
6. 食べる(Perfekt) → 
uchi nani taberu
7. デパート 買う → 
depaato nani kau
8. 日本 買う(Perfekt) → 
nihon nani kau
9. どこ 新聞 読む → 
doko shinbun yomu
10. どこ お酒 飲む → 
doko o sake nomu
11. ケルン どこ 行く(Perfekt) → 
kerun doko iku
12. どこ 勉強 する(Perfekt) → 
doko benkyou suru
13. どこ 旅行 する → 
doko ryokou suru
14. どこ 来る(Perfekt) → 
doko kuru
15. どこ 手紙 書く → 
doko tegami kaku
16. どこ 仕事 する → 
doko shigoto suru