Übung 3

Beantworten sie die Fragen mit einer bejahenden Antwort:

 Beispiel: ジュースを買いますか。 juusu o kaimasu ka. 
  → はい、買います。 hai, kaimasu. 


1. 窓を開けますか。 mado o akemasu ka. → 
2. ドアを閉めますか。 doa o shimemasu ka. → 
3. 東京へ行きますか。 tookyoo e ikimasu ka. → 
4. 駅まで来ますか。 eki made kimasu ka. → 
5. 家へ帰りますか。 ie e kaerimasu ka. → 
6. ピアノをひきますか。 piano o hikimasu ka. → 
7. ドイツ語を教えますか。 doitsugo o oshiememasu ka. → 
8. ローマ字を書きますか。 roomaji o kakimasu ka. → 
9. ドイツで日本語を勉強しますか。 doitsu de nihogo o benkyooshimasu ka. → 
10. 大学で平仮名を覚えますか。 daigaku de hiragana o oboemasu ka. → 
11. 漢字を忘れますか。 kanji o wasuremasu ka. → 
12. 家でテレビを見ますか。 uchi de terebi o mimasu ka. → 
13. デパートで買い物をしますか。 depaato de kaimono o shimasu ka. → 
14. 家でCDを聞きますか。 ie de shiidii o kikimasu ka. → 
15. 喫茶店でお茶を飲みますか。 kissaten de ocha o nomimasu ka. → 
16. 図書館で新聞を読みますか。 toshokan de shinbun o yomimasu ka. → 
17. レストランで肉を食べますか。 resutoran de niku o tabemasu ka. → 
18. 外国で英語を話しますか。 gaikoku de eigo o hanashimasu ka. → 
19. 日本で旅行をしますか。 nohongo de ryokoo o shimasu ka. → 
20. 京都で写真をとりますか。 kyootoo de shashin o torimasu ka. → 
21. スーパーでフィルムを買いますか。 suupaa de firumu o kaimasu ka. → 
22. ドイツで洋服を着ますか。 doitsu de yoofuku o kimasu ka. → 
23. 空港で仕事をしますか。 kuukou de shigoto o shimasu ka. → 


Lösungsvorschlag:

 1. はい、開けます。
 2. はい、閉めます。
 3. はい、行きます。
 4. はい、来ます。
 5. はい、帰ります。
 6. はい、ひきます。
 7. はい、教えます。
 8. はい、書きます。
 9. はい、勉強します。
 10. はい、覚えます。
 11. はい、忘れます。
 12. はい、見ます。
 13. はい、します。
 14. はい、聞きます。
 15. はい、飲みます。
 16. はい、読みます。
 17. はい、食べます。
 18. はい、話します。
 19. はい、します。
 20. はい、とります。
 21. はい、買います。
 22. はい、着ます。
 23. はい、します。