Übung 7

Bilden Sie sinnvolle Sätze mit Hilfe eines passenden Prädikats:

Beispiel: 魚を → 魚を食べます。/魚を買います。
sakana o   sakana o tabemasu./sakana o kaimasu.


1. 手紙を tegami o
2. テレビを terebi o
3. コーヒーを koohii o
4. はがきを hagaki o
5. 着物を kimono o
6. ラジオを rajio o
7. 映画を eiga o
8. 窓を mado o
9. 仕事を shigoto o
10. 何を nani o
11. 会社に kaisha ni
12. 大学に daigaku ni
13. どこに doko ni
14. 日本へ nihon e
15. ベルリンへ berurin e
16. 大学まで daigaku made
17. 家へ uchi e
18. レストランで resutoran de
19. ケルンで kerun de
20. デパートで depaato de
21. 映画館で eigakan de
22. 会社で kaisha de
23. デュースブルクから deyuusuburuku kara
24. どこから doko kara