Übung 6c

Wanden Sie das jeweilige Verb mit Hilfe des Stichwortes um wobei sie Partikel undbenutzen

Beispiel: 本屋 買う
honya hon kau
→ 本屋で本を買います。 hon-ya de hon o kaimasu.
→ 本屋で本を買いました。 hon-ya de hon o kaimashita.
→ 本屋で本を買いますか。 hon-ya de hon o kaimasu ka.
→ 本屋で本を買いましたか。 hon-ya de hon o kaimashita ka.


1. スーパー パン 買う
suupa pan kau
2. 大学 勉強 する
daigaku benkyou suru
3. 日本 着物 着る
nihon kimono kiru
4. デュースブルク 映画 見る
deyuusuburuku eiga miru
5. テープ 聞く
ie teepu kiku
6. ドイツ 旅行 する
doitsu ryokou suru