Übung 8

Setzen sie die richtigen Partikel ein und bilden sie sinnvolle Sätze in der masu-Form mit Hilfe der Stichworte:

Beispiel: パン 食べる → 家でパンを食べます。
uchi pan taberu   uchi de pan o tabemasu.


1. デパート 買い物 する
depaato kaimono suru
2. 大学 勉強 する
daigaku benkyou suru
3. 学食 ご飯 食べる
gakushoku gohan taberu
4. 花屋 買う
hanaya hana kau
5. 日本 行く
nihon iku
6. ドイツ 来る
doitsu kuru
7. レストラン 食べる
resutoran niku taberu
8. 紅茶 飲む
uchi koucha nomu
9. 会社 仕事 する
kaisha shigoto suru
10. 日本 着物 着る
nihon kimono kiru
11. 日本 旅行 する
nihon ryokou suru
12. ドイツ 日本 行く
doitsu nihon iku