Lösungsvorschlag zu 3

Lösungsvorschlag: zu Übung 3

1 聞きました kikimashita
2 書きました kakimashita
3 食べました tabemashita
4 行きました ikimashita
5 見ました mimashita
6 飲みました nomimashita
7 閉めました shimemashita
8 しました shimashita
9 買いました kaimashita
10 開けました akemashita
11 帰りました kaerimashita
12 読みました yomimashita
13 起きました okimashita
14 来ました kimashita
15 着ました kimashita