Übung 4

Beantworten sie die Fragen mit einem Verneinungssatz:

 Beispiel: ジュースを買いますか。 juusu o kaimasu ka.
  → いいえ、買いません。 iie, kaimasen.


1. 中国語を話しますか。 chuugokugo o hanashimasu ka. → 
2. ギターをひきますか。 gitaa o hikimasu ka. → 
3. アメリカへ行きますか。 amerika e ikimasu ka. → 
4. 大学へ帰りますか。 daigaku e kaerimasu ka. → 
5. 名前を忘れますか。 namae o wasuremasu ka. → 
6. ドアを開けますか。 doa o akemasu ka. → 
7. 窓を閉めますか。 mado o shimemasu ka. → 
8. 本を書きますか。 hon o kakimasu ka. → 
9. 友達は大阪まで来ますか。 tomodachi wa oosaka made kimasu ka. → 
10. イギリスへ旅行をしますか。 igirisu e ryokoo o shimasu ka. → 
11. ドイツで着物を着ますか。 doitsu de kimono o kimasu ka. → 
12. 学食で魚を食べますか。 gakushoku de sakana o tabemasu ka. → 
13. 図書館でラジオを聞きますか。 toschokan de rajio o kikimasu ka. → 
14. 飲み屋で漢字を覚えますか。 nomiya de kanji o oboemasu ka. → 
15. 日本でカメラを買いますか。 nihon de kamera o kaimasu ka. → 
16. レストランでワインを飲みますか。 resutoran de wain o nomimasu ka. → 
17. 外国で仕事をしますか。 gaikoku de shigoto o shimasu ka. → 
18. 学校でオランダ語を教えますか。 gakkou de orandago o oshiemasu ka. → 
19. 町で買い物をしますか。 machi de kaimono o shimasu ka. → 
20. 喫茶店で雑誌を読みますか。 kissaten de zasshi o yomimasu ka. → 
21. 家でニュースを見ますか。 uchi de nyuusu o mimasu ka. → 
22. スペインでスペイン語を勉強しますか。 supein de supeingo o benkyooshimasu ka. → Lösungsvorschlag:

 1. いいえ、話しません。
 2. いいえ、ひきません。
 3. いいえ、行きません。
 4. いいえ、帰りません。
 5. いいえ、忘れません。
 6. いいえ、開けません。
 7. いいえ、閉めません
 8. いいえ、書きません。
 9. いいえ、来ません。
 10. いいえ、しません。
 11. いいえ、着ません。
 12. いいえ、食べません。
 13. いいえ、聞きません。
 14. いいえ、覚えません。
 15. いいえ、買いません。
 16. いいえ、飲みません。
 17. いいえ、しません。
 18. いいえ、教えません。
 19. いいえ、しません。
 20. いいえ、読みません。
 21. いいえ、見ません。
 22. いいえ、勉強しません。