Übung 10

Bilden sie Sinnvolle Fragesätze und lassen sie Ihren Nachbarn antworten:

Beispiel: 買う → 何を買いますか。 → 本を買います。
  nani kau   nani o kaimasu ka.   hon o kaimasu.


1. 買う → 
nani kau
2. 食べる → 
nani taberu
3. 飲む(Perfekt) → 
nani nomu
4. どこ 行く → 
doko iku
5. どこ 来る(Perfekt) → 
doko kuru
6. どこ 帰る → 
doko kaeru
7. 見る(Perfekt) → 
nani miru
8. 聞く → 
nani kiku
9. どこ 書く → 
doko kaku
10. する(Perfekt) → 
nani suru